School Captain And Vice-Captain

Head

Priyanka Chauhan
STD - IX

(Head Girl)

Raj Savitah
STD - IX

(Head Boy)
Blue House

Riya Kushwaha
STD - VIII

Captain

Vivek Pal
STD - VIII

Vice - Captain
Green House

Sarthak Kushwaha
STD - VIII

Captain

Pallavi Tripathi
STD -VII

Vice - Captain
Yellow House

Yogesh Prajapati
STD - VIII

Captain

Prachi Budholiya
STD - VIII

Vice - Captain
Red House

Anchal Pal
STD - IX

Captain

Suyash Daholiya
STD - VIII

Vice - Captain